Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek


  

  

  

 

  


Bj, BJ ( banjozsef.hu, VISZK.hu , Bjsoft.eu ) Bjsoft - Szolgáltatások Feltételei

Internet : www.banjozsef.hu banjozsef@banjozsef.hu

1. A BJ-vel való jogviszony

1.1 A BJ által forgalmazott és közvetített termékeknek, szoftvereknek , szolgáltatásoknak és weboldalaknak ( a jelen iratban ezek együttesen : a 'Szolgáltatások', ami viszont nem foglalja magában az olyan szolgáltatásokat, amelyeket BJ külön írásos szerződés alapján nyújt ) Ön általi használatára az Ön és a BJ között létrejött szerződés feltételei vonatkoznak. A jelen iratban a 'BJ' Bán József -et jelenti ( 069996ME ). Elérhetőség : https://bjsoft.banjozsef.hu/bjsoft17 Chat: chat.banjozsef.com | t.me/banjozsef65 . Ez az irat leírja a szerződés létrejöttét és rögzíti néhány feltételét.

1.2 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és BJ között létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban 'Általános Feltételekként' utalunk.

1.3 Az Ön és BJ között létrejött szerződés az Általános Feltételek mellett az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb Jogi Feltételeket is tartalmazza. Ezeket a jelen dokumentumban 'További Feltételeknek' nevezem. Amennyiben egy adott Szolgáltatásra irányadóak További Feltételek, Ön ezeket a Szolgáltatások használata során vagy a Szolgáltatások keretében ismerheti meg.

1.4 Az Általános és a További Feltételek együttesen képezik az Ön és BJ között létrejött és a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződést. Fontos, hogy szánjon időt arra, hogy ezeket alaposan végigolvassa. Az Általános és További Feltételekből álló szerződést a továbbiakban 'Feltételeknek' nevezem.

1.5 Amennyiben az Általános és a További Feltételek között ellentmondás van, a További Feltételek az irányadóak az adott Szolgáltatásra.

2. A Feltételek elfogadása

2.1 A Szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha elfogadta a Feltételeket. Ön nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, amennyiben nem fogadja el a Feltételeket.

2.2 Ön az alábbi módon fogadhatja el a Feltételeket:

(A) az adott képre, szövegre, gombra ( link ) , stb. kattintással, ha a honlap bejelentkező lapjáról tovább akar lépni egy további Szolgáltatás ( információ, dokumentáció, szoftver ) igénybevételére ; vagy

(B) a Szolgáltatás igénybevétele során.Ebben az esetben Ön elfogadja, hogy BJ a Feltételek elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát.

2.3 Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatást, illetőleg nem fogadhatja el a Feltételeket, amennyiben (a) Ön nem éri el BJ-vel való szerződés megkötésére lehetőséget biztosító cselekvőképességet jelentő korhatárt; vagy (b) Magyarország vagy azon állam joga szerint, amelyben az Ön állandó lakhelye van, vagy amelyben a Szolgáltatásokat használja, Ön nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat.

2.4 A Szolgáltatások igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el az Általános Feltételek egy példányát saját felhasználásra.

3. A Feltételek nyelve

3.1 Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben BJ a Feltételek magyar nyelvű változatát lefordíttatta az Ön nyelvére, azt csak az Ön kényelme érdekében tette, és csak a magyar nyelvű Feltételek az irányadó az Ön és BJ közötti viszonyra.

3.2 Amennyiben a magyar nyelvű Feltételek és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, a magyar nyelvű változat az irányadó.

4. A Szolgáltatások BJ általi nyújtása

4.1 BJ Magyarországon számos partnerrel rendelkezik ( 'Szoftver Közvetítők' , 'Internet szolgáltatók' és 'Webáruház üzemeltetők' ). Esetenként ezek a vállalatok fogják Önnek BJ nevében nyújtani a Szolgáltatásokat. Ön elismeri és elfogadja, hogy ezek a Szoftver közvetítők és Webáruház üzemeltetők jogosultak a Szolgáltatások nyújtására.

4.2 BJ folyamatosan fejleszt és újít annak érdekében, hogy a használóknak a legjobbat nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Szolgáltatások formáját és jellemzőit.

4.3 Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ a fent említett folyamatos innováció érdekében saját belátása szerint ( véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ) leállíthatja a Szolgáltatások ( vagy azok bármely tulajdonsága ) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené. Ön bármikor felhagyhat a Szolgáltatások igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni BJ-t.

4.4 Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben BJ nem tesz elérhetővé egy adott információt, dokumentációt, szoftvert, úgy Ön nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz ( fájlokhoz, tartalmakhoz ).

4.5 Bár BJ egyelőre semmilyen korlátozást nem jelöl meg a Szolgáltatáson keresztül elérhető információk, dokumentációk, szoftverek vonatkozásában, Ön elismeri és elfogadja, hogy BJ bármikor szabad belátása szerint bevezethet ilyen korlátozást.

5. A Szolgáltatások igénybevétele

5.1 Bizonyos Szolgáltatások igénybevétele érdekében Ön a Szolgáltatás igénybevételére való regisztráció részeként vagy a Szolgáltatás folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget ) kérek. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet Ön BJ-nek ad pontos, valós és időszerű.

5.2 Ön elfogadja, hogy csak olyan célra használja a Szolgáltatásokat, amely összhangban áll (a) a Feltételekkel és (b) az adott államban irányadó jogszabályokkal, szabályzatokkal és általánosan elfogadott gyakorlattal.

5.3 Ön elfogadja, hogy BJ által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik ( illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve ha az Ön és BJ között létrejött külön szerződés ezt kifejezetten megengedi.

5.4 Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a Szolgáltatások (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek vagy hálózatok) működését.

5.5 Ön semmilyen formában nem jogosult a Szolgáltatások reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására, kivéve ha ezt az Ön és BJ között létrejött külön szerződés kifejezetten megengedi.

5.6 Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget ( beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt BJ-t éri ). BJ az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.

6. Az Ön jelszava ( jelenleg 'csak' a TKR-Hírek és néhány TKR szoftver csomag esetén van ilyen lehetőség közvetlenül banjozsef.hu -n keresztül elérhető szolgáltatások esetén ), és hozzáférésének biztonsága.

6.1 Ön elismeri és elfogadja, hogy Ön a felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Szolgáltatásokat el tudja érni.

6.2 A fentieknek megfelelően, egyedül Ön tartozik felelősséggel BJ felé azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.

6.3 Amennyiben tudomására jut, hogy a jelszavát jogosulatlanul használták, azonnal értesíti BJ-t a banjozsef@banjozsef.hu -n keresztül.

7. Bizalmas és személyes információk

7.1 BJ adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el BJ Adatvédelmével kapcsolatos https://www.banjozsef.hu/Adatvedelem.html" dokumentációban foglaltakat. Ez a dokumentáció tartalmazza, hogy BJ hogyan kezeli az Ön személyes információit a Szolgáltatások igénybevétele során.

7.2 Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait BJ adatvédelmi szabályainak megfelelően felhasználják.

8. Tartalom a szolgáltatásokban

8.1 Ön tudomásul veszi, hogy minden olyan információért (adatokért, írásbeli szövegért, számítógépes szoftverért, zenéért, audio fájlért illetve más hangokért, fényképekért, videókért vagy más képanyagokért ), amelyhez Ön a Szolgáltatások részeként vagy annak használata során hozzáfér, az a személy felelős, akitől Ön az adott információt kapta. A fent megjelölt információkat a továbbiakban 'Tartalomnak' nevezem.

8.2 Tájékoztatom, hogy a Szolgáltatások - beleértve a Szolgáltatások során megjelenő reklámot, illetve a Szolgáltatásokon belül szponzorált Tartalmat - részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Tartalom azon szponzorok vagy reklámozók szellemi tulajdonjogának védelme alatt állhat, akik a Tartalmat BJ rendelkezésére bocsátották ( vagy amelyek ezek nevében járnak el). A Tartalmat ( sem részben, sem egészben) nem módosíthatja, bérelheti, adhatja bérbe vagy kölcsön, értékesítheti, forgalmazhatja és nem készíthet belőlük származékos műveket, kivéve ha BJ vagy a Tartalom jogosultjai egy külön szerződésben Önt erre felhatalmazta.

8.3 BJ erre irányuló kötelezettség vállalása nélkül fenntartja a jogot, hogy bármilyen Szolgáltatás tekintetében előszűrje, ellenőrizze, megjelölje, kiszűrje, módosítsa, visszatartsa vagy kitörölje a Tartalmat vagy annak egy részét.

8.4 Ön tudatában van annak, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalommal, amelyeket Ön támadó jellegűnek, illetlennek vagy aggályosnak találhat, és elismeri, hogy az ilyen Tartalom tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

8.5 Ön elismeri, hogy kizárólag Ön a felelős minden olyan Tartalomért, amelyet Ön szerez be, a Szolgáltatások igénybevétele során és Ön a felelős a saját tevékenységének következményeiért ( beleértve azokat a veszteségeket és károkat is, amelyeket Ön BJ-nek okoz ). A fentiek miatt BJ nem tartozik Önnek vagy bármely harmadik személynek felelősséggel.

9. Tulajdonjog

9.1 Ön elismeri és tudomásul veszi, hogy BJ ill. Bán József a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jog jogosultja, beleértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogot is ( függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, Ön elismeri, hogy a Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan információkat, amelyeket BJ bizalmasként jelöl meg és amelyeket Ön BJ előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.

9.2 A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja BJ kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét ( pl. a forgalmazott TKR szoftver Licenc -ek ), kivéve ha az Ön és BJ ill. Bán József között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

9.3 Amennyiben az Ön és BJ között létrejött külön írásbeli szerződés kifejezetten felhatalmazza Önt a márkajelzés ( TKR ) felhasználására, úgy Ön vállalja, hogy azt ezen külön szerződés, a Feltételek vonatkozó rendelkezései, valamint a TKR márkával kapcsolatos, időről időre frissített iránymutatásai feltételeinek megfelelően használja fel.Ezek a Licenc feltételek megtekinthetők online a https://www.banjozsef.hu/Licenc.html és a https://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf dokumentációkban ill. más URL-en, amelyet BJ időről időre az Ön rendelkezésére bocsáthat ( ilyen információ azért jelenleg is a https://www.banjozsef.hu/TKR-VP.pdf ).

9.4 A 11. pontban foglalt korlátozott felhasználási engedély kivételével BJ elismeri és elfogadja, hogy a jelen Feltételek szerint nem szerez semmiféle jogosultságot, illetve tulajdonjogot Öntől (vagy az Ön számára engedélyt adóktól) azokra a Tartalmakra, amelyeket Ön a Szolgáltatásokon keresztül vagy a Szolgáltatásokon ad fel, küld el, illetve jelenít meg, beleértve az adott Tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogot is ( függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a világ mely részén állnak fenn ), kivéve ha az Ön és BJ között írásban létrejött szerződés másképp rendelkezik. Ön vállalja, hogy a fenti jogok védelméért és az azokkal való rendelkezésért Ön a felelős és BJ nem köteles az Ön nevében ezekkel kapcsolatban eljárni.

9.5 Nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a Szolgáltatásokban található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést ( beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket ).

9.6 Nem használhatja olyan cég vagy szervezet kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logoit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, amely összekeverhetővé teheti a tulajdonos személyét, illetve az ilyen védjegyek és megjelölések, nevek vagy logók feljogosított használóját, vagy amely ezt célozza, kivéve ha az Ön és BJ között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

10. Felhasználási engedély BJ-től

10.1 BJ személyes, világszerte felhasználási jogosultságot biztosító, ingyenes és nem kizárólagos használati jogot biztosít Önnek arra a dokumentációra és DEMO szoftverre ( a továbbiakban 'DEMO szoftver'), amelyet BJ bocsát az Ön rendelkezésére az Ön rendelkezésére bocsátott Szolgáltatások részeként. Ez a felhasználási engedély kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön a Feltételek keretein belül szabadon igénybevehesse és élvezhesse BJ által nyújtott Szolgáltatásokat.

10.2 Ön nem másolhatja le, nem fejtheti vissza vagy szedheti szét, illetve más módon nem próbálhatja megszerezni a Szoftver forráskódját vagy annak bármely részét, nem hozhat létre belőle származékos művet, és nem is adhat erre másnak engedélyt. A fentiek alól kivételt képez az az eset, amikor az Ön és BJ között létrejött írásbeli szerződés erre kifejezett felhatalmazást ad vagy azt jogszabály kifejezetten lehetővé nem teszi vagy elő nem írja.

10.3 Ön nem engedményezheti (illetve nem adhatja tovább) a Szoftver használatára vonatkozó jogait, nem adhatja azokat hozzájárulásként másnak, illetve nem engedményezheti a Szoftverhasználati jogosultságát, kivéve ha BJ ehhez írásbeli hozzájárulását adja.

11. A Tartalom felhasználási engedélye

11.1 A Szolgáltatásokon keresztül elérhető vagy a Szolgáltatáson feltüntetett Tartalommal kapcsolatos szerzői jog és más joga fennmarad. A tartalom feladásával, elküldésével vagy feltüntetésével Ön állandó, visszavonhatatlan, világszerte érvényes, ingyenes és nem kizárólagos licenciát biztosít a Szolgáltatásokon keresztül feladott, elküldött, illetve a Szolgáltatásokon feltüntetett bármilyen Tartalom reprodukálására, átalakítására, módosítására, lefordítására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvános lejátszására, nyilvános megjelentetésére és forgalomba hozatalára. A licencia kizárólagos célja, hogy BJ a Szolgáltatásokat megjeleníthesse, terjeszthesse és promotálhassa, és a licenciát az egyes Szolgáltatások tekintetében az adott Szolgáltatáshoz fűződő További Feltételek alapján vissza lehet vonni.

11.2 Ön tudomásul veszi, hogy ez a licencia feljogosítja BJ -t arra, hogy a Tartalmat olyan vállalatok, szervezetek és magánszemélyek rendelkezésére bocsássa, amelyek részére összekapcsolt szolgáltatásokat nyújt, továbbá, hogy a Tartalmat az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatban használja.

11.3 Ön tudomásul veszi, hogy BJ a Szolgáltatások felhasználók részére történő nyújtása körében tett technikai lépések során (a) továbbítja, illetve forgalmazza az Ön által használt Tartalmat különféle nyilvános hálózatokon és kommunikációs eszközökön keresztül; és (b) olyan változtatásokat eszközölhet a Tartalomban, amelyek szükségesek az adott Tartalomnak a kapcsolódó hálózatok, készülékek, szolgáltatások és médiumok technikai feltételeinek való megfeleléshez. Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a licencia alapján BJ jogosult megtenni mindezeket a lépéseket.

11.4 Ön kijelenti és szavatolja BJ felé, hogy minden olyan joggal, feltétellel és felhatalmazással rendelkezik, amely szükséges a fenti licencia megadásához.

12. DEMO Szoftver frissítés

12.1 Előfordulhat, hogy az Ön által használt DEMO Szoftver időről időre változik, amelyről a banjozsef.hu -n keresztül mindig értesülhet ( jelenleg ezek az alap frissítések a banjozsef.hu - n keresztül a következő címeken érhetőek el : https://viszk.hu/TKR-Keszlet_Enterprise-2018/TKR_366-upgrade-update_vTKR-vDOS.exe és a https://banjozsef.hu/TKR_366-upgrade-update_vTKR-vDOS_Online.exe . A frissítések célja az, hogy a Szolgáltatásokat fejlesszem, jobbá és könnyebben használhatóvá tegyem. A frissítések tartalmazhatnak fejlettebb funkciókat, új szoftver modulokat és teljesen új verziókat. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatások használata során ilyen frissítésekre kerüljön sor, természetesen csak az Ön kezdeményezésére ( illetve hogy BJ Önnek ilyeneket bocsásson a rendelkezésére ). Természetesen az alap frissítések nem mindegyik TKR szoftver csomag esetén 'okoznak' változást, de a végrehajtásuk mindig a teljesen aktuális változat fele való lépést jelent. A célja pedig az,hogy egy esetleges TKR-Licenc ( TKR szoftver élesítési szolgáltatás és használatba vételi engedély ) megrendelés esetén Ön mindig az éppen aktuális változattal rendelkezzen az adott TKR szoftver csomagból.

13. BJ-vel való jogviszony megszűnése

13.1 A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg Ön vagy BJ meg nem szünteti azokat az alábbiak szerint:

13.2 Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni BJ-vel kötött szerződését, úgy azt megteheti (a) BJ-nek küldött értesítéssel, valamint (b) minden olyan Szolgáltatás hozzáférésének megszüntetésével, amelyet Ön használ és amely tekintetében BJ megadta Önnek a felmondás lehetőségét. A felmondást írásban kell elküldenie BJ címére, amely a jelen Feltételek elején szerepel.

13.3 BJ bármikor felmondhatja az Önnel kötött szerződést, amennyiben:

(A) Ön megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést ( vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy Ön nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek rendelkezéseit ); vagy

(B) BJ jogszabály alapján köteles erre (például amennyiben a Szolgáltatás nyújtása az Ön részére jogellenesnek minősül vagy jogellenessé válik ); vagy

(C) az a partner, amely segítségével BJ Önnek a Szolgáltatást nyújtotta, felmondta BJ-vel fennálló szerződését vagy úgy döntött, hogy nem nyújtja tovább Szolgáltatását az Ön részére; vagy

(D) Bj úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatások nyújtását abban az államban, amelynek Ön az állandó lakosa, vagy amelyből Ön a Szolgáltatásokat igénybe veszi; vagy

(E) BJ-nek, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg Önnek Szolgáltatásokat nyújtani.

13.4 A Feltételek 4. pontjában rögzített feltételek szerinti Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban a jelen pont egyetlen rendelkezése sem érintheti BJ jogait.

13.5 Amennyiben a Feltételek hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely az Ön vagy BJ érdekében állt, amelynek Ön vagy BJ az alanya ( vagy amelyet Ön vagy BJ a Feltételek hatálya alatt szerzett meg ), illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre, és ilyen esetben a 20.7. pontban foglalt rendelkezések továbbra is határozatlan ideig irányadóak a fenti jogokra, kötelezettségekre és felelősségvállalásokra.

14. A szavatosság kizárása

14.1 BJ a Szolgáltatásokat a mindenkori formájukban bocsátja az Ön rendelkezésére és sem BJ, sem Bán József vagy a Partnerei, sem a felhasználási jogot adók nem vállalnak rá szavatosságot.

14.2 Különösen, BJ, Bán József és Partnerei, illetve a felhasználási jogot adók nem szavatolják az Ön számára, hogy:

(A) az Ön által igénybevett Szolgáltatások megfelelnek az Ön által állított követelményeknek,

(B) az Ön által igénybevett Szolgáltatások megszakítások nélküliek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,

(C) a Szolgáltatások igénybevétele során szerzett információk pontosak és megbízhatóak, és

(D) a Szolgáltatás részeként az Ön rendelkezésére bocsátott Szoftver működése során keletkező hibák kijavításra kerülnek.

14.3 A kifejezetten a jelen Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek ( beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés ) nem vonatkoznak a Szolgáltatásokra.

14.4 A jelen Feltételek nem érintik azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

15. A felelősség korlátozása

15.1 A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki BJ felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

15.2 A fenti 15.1. pontban foglaltakat figyelembevéve, BJ, Bán József és a Partnerei, valamint a felhasználási jogot adók nem felelősek Ön felé:

(A) semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely Önnél felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő ) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;

(B) minden olyan veszteséget és kárt, amely Önnél az alábbiak miatt merül fel:

(I) Ön számított a Szolgáltatások teljességére, de a Szolgáltatás számításainak nem felelt meg, illetve amennyiben az Önt ért veszteség vagy kár az Ön és az olyan partner közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek az elérhetősége a Szolgáltatáson keresztül megjelenik;

(II) bármilyen, BJ által a Szolgáltatásban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója ) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;

(III) a Szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;

(IV) Ön elmulasztott BJ részére hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;

(V) Ön elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni;

15.3 A 15.2. pontban meghatározott, BJ felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha BJ-t megfelelően tájékoztatták, illetve BJ tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.

16. Szerzői jog és védjeggyel kapcsolatos szabályok

16.1 BJ szerzői jogi védelemre vonatkozó politikája szerint minden olyan állítólagos szerzői jogi jogsértéssel kapcsolatos észrevételre válaszol, amely megfelel a magyar és az irányadó nemzetközi szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályoknak és megszünteti az ismétlődő jogsértést elkövetők hozzáférését. BJ által forgalmazott TKR-Licenc -ek feltételei letölthetőek a https://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf és a https://www.banjozsef.hu/TKR-LC.pdf ill. más URL-en, amelyet BJ időről időre az Ön rendelkezésére bocsáthat ( ilyen információ azért jelenleg is a https://www.banjozsef.hu/TKR-MTK-V2010.pdf, amely a jelenleg forgalmazott legnagyobb TKR-Szoftver csomag "Felhasználói Kézikönyv" -e ).

16.2 BJ ill. Bán József az ajánlási tevékenységével kapcsolatban sajnos védjegy használati kifogásokkal kapcsolatos eljárást nem tud lefolytatni, de BJ ill. Bán József által forgalmazott Termékek és nyújtott ill. nyújtható szolgáltatások tekintetében az alap dokumentációk a 'TKR-Árlisták' és a 'TKR Szolgáltatási szerződés', amelyek a https://www.banjozsef.hu/TKR-Arlistak.exe és a https://www.banjozsef.hu/TKR-Szolgaltatas.pdf címeken találhatóak ill. onnét tölthetőek le ( természetesen elérhetőek közvetlenül a banjozsef.hu -n keresztül is, a 'Termékeink' 'gomb - menüpont mögött').

17. Reklámok

17.1 BJ egyes Szolgáltatásokat reklámbevételekből finanszíroz, így a Szolgáltatásokon reklámok és promóciók is megjelenhetnek. Az ilyen reklámok a Szolgáltatásokon tárolt információ tartalmához kapcsolódó reklámok és erre vonatkozóan a Szolgáltatásokon vagy más információkon keresztül lehet kérdéseket feltenni.

17.2 A Szolgáltatásokon keresztül történő reklámozás módszerét, módját, illetve terjedelmét BJ saját belátása szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

17.3 A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásáért és igénybevételéért cserébe Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ reklámokat helyezzen el a Szolgáltatásokon.

18. Egyéb tartalom

18.1 A Szolgáltatások tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. BJ-nek nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket BJ-vel kapcsolatban nem álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak rendelkezésre.

18.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy BJ nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok, vagy más termékek vagy anyagok letöltését.

18.3 Ön tudomásul veszi és elfogaja, hogy BJ nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely Önt amiatt érte, hogy Ön nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.

19. A Feltételek módosítása

19.1 BJ időről időre megváltoztathatja az Általános és a További Feltételeket. Amikor ezek a módosítások elkészülnek, BJ az Általános Feltételek új változatát elérhetővé teszi a https://www.banjozsef.hu/Feltetelek.html -ben és az Ön rendelkezé- sére bocsátja a Szolgáltatásokon belül, vagy azokon keresztül.

19.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Ön a Szolgáltatásokat azt követően is igénybe veszi, hogy az Általános és További Feltételek megváltoztak, BJ úgy tekinti, hogy Ön elfogadta az Általános és További Feltételek módosított változatát.

20. Általános jogi feltételek

20.1 Előfordulhat, hogy Ön a Szolgáltatások igénybevételekor ( annak eredményeképpen vagy annak során ) egy másik vállalat vagy személy szolgáltatását veszi igénybe, vagy ezek szoftverét tölti le, illetve áruit vásárolja. Ezekre a szolgáltatásokra, szoftverekre, illetve árukra az Ön és az érintett vállalat vagy személy között létrejött külön szerződés feltételei az irányadóak. Ebben az esetben a Feltételek nem érintik az Ön és az ilyen vállalkozások vagy személyek között fennálló jogviszonyt.

20.2 A Feltételek az Ön és BJ között létrejött teljes szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadóak a Szolgáltatás igénybevételére ( kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket BJ külön írásbeli szerződés feltételei szerint nyújt Önnek), és amely felülír minden, a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan Ön és BJ között korábban létrejött szerződést.

20.3 Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ e-mail -ben, SMS -ben, postai úton vagy küldeményben értesítést küldjön Önnek a Feltételek megváltozásáról.

20.4 Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben BJ nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Feltételek ( vagy az irányadó jogszabályok ) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy BJ formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.

20.5 Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.

20.6 Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Bán József a jelen Feltételek kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Bán József jogosult a Feltételek minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rá nézve valamilyen előnyt ( vagy jogosultságot ) tartalmaz. Bán József -en kívül semmilyen vállalkozás ill. magánszemély nem lehet a Feltételek harmadik személy kedvezményezettje.

20.7 A Feltételekre, illetve az Ön BJ-vel való jogviszonyára a magyar jog az irányadó. Ön és BJ egyetértenek abban, hogy a magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában. Mindazonáltal, Ön hozzájárul ahhoz, hogy BJ a fentieken kívül közbenső intézkedések érdekében jogorvoslati lehetőséggel ( illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős intézkedést biztosító jogorvoslati lehetőséggel ) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.

2012.07.05.
2012.08.01.
2012.08.18.
2013.04.27.
2016.02.06.
2018.12.19.
2021.01.16.
2021.06.26.
2022.05.09.
2024.01.07.
2024.01.08.

  

  

  

 

  


   

   

   

   

banjozsef.hu - CÉGIRÁNYÍTÁS, Vállalatirányítás szinte ingyen és majdnem azonnal !!!
Bj

   

banjozsef.hu - tkr10, tkr, vTKR, tkrstory, tkrnet, személymenedzselés, tkrmost, tkrpédia, tkredzés, tkrdroid, tkrxmlTKR 10 banjozsef.hu - tkr10, Bjsoft, TKR, TKR 366, bjSql, bjblog

TKR Free Shop
( letöltés )

banjozsef.hu - CÉGIRÁNYÍTÁS, Vállalatirányítás szinte ingyen és majdnem azonnal !!!

banjozsef.hu - tkrexpress, tkrinfo, tkrpláza, TKR, BJ, BJ_TOOLS, TKR_TOOLS, tkrmobil, tkrxml, tkrmost, tkrnet, személymenedzselés, tkrpédia, tkredzés, tkrdroidtkrexpress banjozsef.hu - tkrexpress, tkrinfo, tkrpláza, TKR, Bjsoft, TKR, TKR 366, bjSql, bjblog

   

( 2019. május. 13. , hétfő )

Flag Counter

(